2018 оны 3-р сард 494,3 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр олголоо.

 
Scroll to Top