2017 оны I улирлын байдлаар нийт 15,5 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрүүлж зах зээлийн 42 хувийг эзэллээ.

 
Scroll to Top